Teal Scott: Vztahy a šest lidských potřeb

13. března 2013
foto

Lidé mají šest základních potřeb. Naše štěstí závisí na uspokojení těchto potřeb zdravým způsobem, samostatně. Naše neschopnost uspokojit tyto potřeby námi samotnými přirozeným způsobem, nejen že určuje jak jsme přitahování k druhým lidem, ale stejně tak nám zabraňuje, aby jsme byli schopni zažít bezpodmínečnou lásku, jako protiklad vázaní se. Řešení: najděte způsoby jak splnit Vaše potřeby zdravým způsobem, samostatně.

Nezáleží na tom jaké jsme rasy, pohlaví nebo náboženství, nezáleží na tom kde jsme se narodili nebo jak nás vychovávali. My lidé, máme 6 základních potřeb. Slovo potřeba se vztahuje k něčemu co nemáme, takže to není moc vhodné slovo k použití, ale použijeme ho v zájmu tohoto článku, přesto, že pro většinu lidí slovo "touha" znamená něco co by jsme chtěli, ale bez čeho se obejdeme. My se však nebavíme o věcech, bez kterých bychom se obešli, bavíme se o věcech, které jsou absolutně potřebné pro člověka, který chce žít šťastný, zdravý život. A slovo, které si většina lidí asociuje s potřebným je "potřeba".


Naše štěstí závisí na naší schopnosti spolehnout se na sebe, abychom si splnili potřeby přirozenými způsoby. Naše neschopnost se na sebe spolehnout, abychom si plnili tyto potřeby zdravým způsobem je to, co vytváří ten druh lásky, který nazýváme "vázání se". Je to to, co nám zabraňuje v rozvíjení pravdivější formy lásky, která je bezpodmínečná a je zbavená všech náklonností. Například angličtina limituje, protože mají pouze jedno slovo na popis nadbytku různých stavů, které zahrnují naše spojení s ostatními. To jedno slovo je láska. Ale exituje celá řada stavů, které nazýváme láska, které ji však nereflektují jako bezpodmínečnou, univerzální lásku. Je důležité vědět dopředu, že ne všechno co identifikujete jako lásku, je ve skutečnosti láska. Je obzvlášť důležité tohle pochopit, pokud chcete pochopit co bude následovat a jak šest lidských potřeb zapadá do obrazu lásky.


Abychom pochopili šest lidských potřeb, musíme je prozkoumat jednu za druhou.


Jistota - Tohle může být jednoduše nazváno potřeba přežití. Je to nejzákladnější lidská potřeba. Tato potřeba reprezentuje naši potřebu být si jistí, že se můžeme vyhnout bolesti a získat potěšení. Je to potřeba bezpečnosti, stability, komfortu a neomezených zdrojů, na které se můžeme spolehnout.


Rozmanitost - Tohle je potřeba změny, výzvy, nadšení a podnětů. Někteří by mohli namítat, že to paradoxní potřeba vůči jistotě v tom, že naznačuje, že potřebujeme určitý druh nejistoty, aby jsme byli spokojeni s naším životem. 


Důležitost - Tohel je potřeba smyslu, důležitosti a významu. Je to potřeba být výjimečný a hodný pozornosti. Často se nazývá potřebou uznání.


Láska - Tohle je potřeba být ve spojení s ostatními. Je to potřeba být součástí něčeho. Je to potřeba smyslu patřit někam, potřeba jednoty, být milovaný stejně jako milovat druhé. Naše potřeba pro intimnosti patří také do této kategorie.


Rozvoj - Tohle je potřeba růst, vyvíjet se, najít naplnění a seberealizaci.


Přispívání - Tohe je potřeba přispívat na něco, co jde až za Vás. Potřeba dávat a poskytovat něco hodnotné druhým lidem, světu a vesmíru jako takovému.


Všichni máme různé způsoby, jak uspokojit své potřeby. Uspokojujeme je jak vědomě, tak podvědomě. A cítíme se mnohem sebevědomější při uspokojování některých těchto zmiňovaných potřeb, než při uspokojování jiných. Je ale důležité pochopit, že uspokojujeme tyhle potřeba (a tím hledáme štěstí) jak zdravými, tak nezdravými způsoby. Abych to lépe vysvětlila, podívejme se na některé zdravé a nezdravé způsoby jak uspokojovat naše potřeby.


1. Jistota


Zdravá: Vytváření zdravých návyků, rozvíjení systémů víry, které nám slouží, rozvíjení sdružování, rozvíjení přesvědčení o naší kontrole nad realitou, rozvíjení pozitivní identity, věnování se aktivitám u kterých víme, že je máme rádi, získávání informací a vědomostí, organizování se, očekávání pozitivního počínání od sebe samotného, rozvíjení optimistického způsobu myšlení.


Nezdravá: Být posednutý a notorický, být závislý na jiných lidech, aby nám něco poskytovali, poruchy jezení, týrání se, rozvíjení negativní identity, očekávání nesprávného chování u sebe, snaha kontrolovat jiné lidi a věci, fanatické připravování se na nejhorší, znásilnění, vražda, válka


2. Rozmanitost


Zdravá: Učení nových věcí, zkoušení nových jídel, cestování, hledání nových koníčků, zapojování se do obohacujících konverzací, sledování filmů, které jsme nikdy předtím neviděli, hraní her nebo sportování, čtení knih, které jsme nikdy nečetli, potkávání nových lidí, hledání nových výzev


Nezdravá: Rizikové - adrenalinové aktivity, alkohol, drogy, sebeničení, hádání se s druhými když se nudíme, podvádění když jsme v monogamním vztahu, válka


3. Důležitost


Zdravá: Vytváření pozitivní identity, dovolení Vaší jedinečnosti vyjádřit se světu, dosahovat cíle, rozvinout jedinečný styl, přivlastnit si přesvědčení, které reflektuje vaši důležitost, rozvinout smysl účelu, vyhledávat smysl života pro vaši vlastní existenci, dovolit si být zajímavý a rozlišitelný zdravým způsobem


Nezdravá: Ponižování druhých, zachraňování druhých, páchání násilných činů, abychom dosáhli pozornosti, vytváření negativní identity, držení se negativní diagnózy, kterou máte, použití jiných lidí, abyste zvýšili svůj sociální status, lhaní, aby jsme zapůsobili na druhé lidi, znásilnění, vražda, válka


4. Láska


Zdravá: zdílení, intimita, otevřenost, stát se součástí organizace, týmů a skupin, které jsou zdravé a vyvíjejí soucit, trávit čas v přírodě, budování, pochopení a rozpoznání jednoty, zdravý sex, výměna dárků, vyjádření slov lásky vůči Vám a ostatním, "naplnění vašeho vlastního poháru", vykonávání služeb, dobře strávený čas s ostatními, péče o zvířata, spojení se sám se sebou, rozvíjení spirituality.


Nezdravá: sebeobětování, přiklánění se ke gangům, nezdravé sexuální vztahy, vyhledávání soucitu tím, že jsme nemocní nebo máme stále problémy s potěšením lidí, zachraňováním druhých, způsobovat druhým pocit, že nás potřebují, znásilňování, vražda, přiklonení se během války na jednu či druhou stranu.


5. Rozvoj


Zdravý: Zdravé výzvy, učení, zlepšování vaší současné situace, následování vašich tužeb, mínění a vytváření nových způsobů jak přistupovat k problémům tak, aby jste z toho měli užitek, nasloucháním druhým a vybíráním si z toho co vám sedí nejlépe.


Nezdravý: Příliš na sebe tlačit, nikdy nevzít cestu posledního odporu, nezdravé výzvy, učit se věci jen komplikovaným způsobem, nebýt schopen naslouchat druhým, nechat věci zajít do extrému než je začnete zlepšovat, válka


6. Příspívání


Zdravé: Náhodné dobré skuty, stát se součástí věcí, kterým věříte, nechat vaše dary, aby se tomuto světu samy vyjádřily, pomáhat druhým když z toho máte dobrý pocit, vykonávat vaši inspirující vizi na zlepšení tohoto světa, dávat jen proto, že vám dávání způsobí radost, soustředění se na řešení příčin, které naleznou řešení.


Nezdravé: Stát se kontrastem, který inspiruje rozvoj jiných lidí, aby vytvořili lepší místo (jak to udělal Hitler pro světový mír) tím, že se budete nesprávně chovat k sobě a světu, soustřeďovat se na problém, spojovat příčiny, které pohánějí problém, obětování se, válka


 


To jsou jen některé věci, které plní našich šest potřeb. Kdykoli něco děláte, ať je to prospěšné, nebo neprospěšné, děláte to jen z jednoho důvodu. Protože si myslíte, že splníte jednu nebo více z těchto potřeb. Dosažení těchto potřeb je to, co nám zlepšuje pocity štěstí. Proto můžeme stejně tak říct, že jediný důvod proč někdo něco dělá je, že si myslí, že mu to přidá na pocitu štěstí.


Všimněte si, že některé věci, které děláme, splní více než jednu potřebu. Například vedení války, nebo přidání se k válce je nezdravý způsob, kterým můžeme dosáhnout uspokojení svých potřeb. Tím pádem už není záhadou, proč lidská rasa nebyla schopna zastavit válčení po tisíce let, když si uvědomíme, že pro mnoho lidí je to naplnění několika základních potřeb.


Pro naše štěstí je nezbytné, abysme dosáhli každé z těchto šesti potřeb. Cílem (navzdory populárnímu názoru) není zbavit se některé z těchto potřeb. Je jím to, jak si pro sebe zajistit poskytování zmiňovaných potřeb zdravým způsobem. Je tragédií, že se lidé snaží přinutit, aby nepotřebovali to, co potřebují. Především základem spousty světových náboženství je dosáhnout individuálního stavu, kdy už nemáme více žádné touhy ani potřeby. Přicházíme s myšlenkou, že touhy a potřeby jsou příčinou trápení jen tehdy, když cítím, že nejsme schopni jich dosáhnout.


Ale teď vám ukáži nejdůležitější část informací, které se týkají šesti lidských potřeb a jak se aplikují na vztahy.


To co většina z nás nazývá láskou, není ve skutečnosti láska. Namísto toho je to vázání se. Je to pocit někoho potřebovat. Tahle věc, kterou nazýváme láska je výsledek našeho podvědomého uvědomění si, že jiná osoba, nebo jiná věc nám poskytuje potřebu, kterou cítíme, že si nejsme schopni poskytnout sami, bez přítomnosti oné osoby nebo věci.


Tohle je to, co způsobuje zvýšení intenzivní biochemické reakce, kterou si spojujeme se zamilováním se. Je to to, co nás nutí se na ně pozitivně soustředit po určitou dobu. Jako lidstvo jsme v neustálém hledání celistvosti. Klíč k bytí a cítění se úplnými, je uspokojit tyto potřeby námi samotnými, zdravým způsobem. Když neuspokojujeme naše potřeby, cítíme se neúplní a když najdeme někoho kdo uspokojuje tyto potřeby pro nás, cítíme se více úplní, což je důvod, proč často říkáme, že se cítíme více kompletní, když jsme s osobou kterou milujeme :)


Proto musí být řečeno, že vztahy jsou navzájem závislé do určitého stupně, dokud jsme schopni si plnit každou z našich potřeb samostatně.


Vaše štěstí se zdá být závislé na vztazích ne kvůli tomu, že bezpodmínečně milujete druhou osobu, ale protože splňují jednu nebo více vašich potřeb, které cítíte, že nejse schopni dosáhnout bez nich. Jste navzájem na sobě závislí. To je skutečný důvod, proč se "protiklady přitahují". Lidé s opačnými osobnostmi mají často opačné nedostatky a silné stránky když přijde na plnění jejich vlastních potřeb. Osoba, která se necítí být schopna si pro sebe vytvořit různorodost, bude velmi často přitahována k nepředvídatelnému partnerovi, protože nepředvídatelná povaha partnera pro ně vytváří smysl různorodosti a vzrušení. A nepředvídatelná osoba bude velmi často přitahována předvídatelným partnerem, protože předvídatelná povaha jejich partnera v nich vytváří pocit jistoty a pohodlí, kterého sami nejsou schopni dosáhnout. Takže místo toho, abychom řekli, že se protiklady přitahují, je přesnější povědět, že potřeby se přitahují.


Některé formy této závislosti jsou viditelnější a extrémnější než jiné. Čím extrémnější forma závislosti, tím více to nazýváme vztahem, který je na sobě závislý. Běžně rozpoznaný závislý vztah není nic víc, než vztah mezi dvěma lidmi, kteří se cítí tak neschopní dosáhnout svých vlastních potřeb zdravým způsobem, že jsou úplně závislí na druhé osobě, aby plnila jejich potřeby za ně. A zvenku se zdá, jako by samotný vztah byl důležitější pro dotyčné dva lidi, než oni dva samotní. To je obrovské nedorozumění. Není ve skutečnosti možné pro nikoho upřednostnit nikoho jiného než sebe samotného. Zdá se to jen takovým způsobem, když nám něco chybí, co ta druhá osoba dostává jako výsledek činů, jako kdyby byla druhá osoba tou prioritou. Například: zdá se, že lidé, kteří se sami obětují, upřednostňují druhé lidi, ale není to tak. Jejich nejzákladnější potřeba je potřeba lásky a jsou přesvědčeni, že seběobětováním dostanou na oplátku lásku. To je nezdravý způsob dosáhnutí potřby, kterou mají.


Je čas jít ještě hlouběji.


Naše štěstí není ta jediná věc, která je závislá na naší schopnosti tyto potřeby uspokojit vlastními silami. Naše schopnost skutečně bezpodmínečně milovat je ve skutečnosti závislá na naší schopnosti dosáhnout této potřeby zdravým způsobem, samostatně. Většina lidí se bojí, že jakmile dosáhneme všech našich tužeb, nebude už žádná potřeba mít vztahy. Bojíme se, že skončíme sami a už více nebudeme milovat jiné lidi. Přitom skutečnost je úplně opačná. Naše vazba na ně přestane existovat, protože naše štěstí nebude závislé na nich a na tom co dělají nebo nedělají, což znamená, že budeme svobodní je bezpodmínečně milovat a stejně tak sami sebe. Jen potom zažijeme co je skutečná univerzální láska.


Nic nezpůsobuje naši osobní a vesmírnou expanzi více než vztahy. Důvodem je, že když jdeme od vztahu ke vztahu, hledáme smysl celistvosti (naplnění), a prožité vztahy nás nevyhnutelně nasměrují nazpět k nám samotným. Odpověď na to, kam všechny vztahy směřují zůstává stejná. Ta odpověď je: vy jste to, co hledáte v jiných lidech. Potřeba vyjadřuje smysl nedostatku něčeho, po čem velmi toužíte, něčeho bez čeho nemůžete být. A tak je jedno kolik vztahů si vybudujete, dokud od nich budete stále něco potřebovat, tak vás neuspokojí. Je univerzálním zákonem, že mohou pouze reflektovat ten samý smysl nedostatku nazpět k vám. A tak budete hledat jiné lidi, aby se vám uspokojila tahle potřeba a každý z nich ztroskotá, dokud se nezastavíte a nezačnete poskytoat tuto potřebu zdravým způsobem sami sobě.


Není vaším cílem odpírat si těchto šest potřeb. Dokonce i ty nejosvícenější bytosti, které existují, mají stejné potřeby. Osvícená bytost jednoduše učinila perfektním umění uspokojení těchto potřeb pro sebe zdravým způsobem. A teď jste na řadě vy, abyste zjistili jak si momentálně plníte vaše potřeby. Jste na řadě vy, abyste nahradili nezdravé způsoby, kterými dosahujete těchto potřeb, zdravými, které splní ty samé potřeby. Když tohle učiníte, už nebudete více cítit pocit nedostatku. A vaše vztahy budou zdrojem radosti místo bolesti.


Teal Scott


překlad z angličtiny: Juraj


překlad ze slovenštiny: LáďaPřevzato od: http://www.novazem.info/teal-scott-vztahy-a-sest-ludskych-potrieb/

zobrazeno 1312x
0 komentářů
DALŠÍ ČLÁNKY Z TÉTO KATEGORIE
Vidím to jinak
© 2013 www.vidimtojinak.cz - všechna práva vyhrazena

Licence Creative Commons

Uvedená práce (dílo) podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported
web & design: 25 promotion